Subterranea, ett kulturellt äventyr i en fantastisk miljö.

2023 tema av den tvärkonstnärliga utställningen är "ATLANTIS".
Inom Subterranea projektet ska kompositören, sångare, skådespelare, dansare och konstnärsgruppen gemensamt jobba fram en upplevelse som kombinerar gruvans olika miljöer med nyskriven operamusik, nyskapad konst och ljusdesign. Resultatet blir en nyskapad, unik konst- och scenkonstupplevelse.

Wolfgang Veith projektledare om Subterranea

Projektet Subterranea har utvecklats enormt med tiden och intresset för projektet blir större och större för varje år. Att skapa möjligheter för konstnärlig utveckling och utbyte och rum för att skapa nya idéer, konstformer och format är min drivkraft i projektet.

Årets tema är Atlantis. Den gamla berättelsen är lika aktuell i nutiden och belyser många aktuella frågor om hur vi lever som samhälle och om vi har en framtid eller vi sjunker precis som Atlantis om vi inte har drar lärdom av historien.
Projektets syfte är att utforska det underjordiska rummet för tvärskonstnärliga möten och projekt. Vi vill skapa strukturer för att lokala konstnärer ska få utveckla idéer och fylla platser under jorden med konstnärliga projekt som har fokus på tvärkonstnärlighet och natur. Genom projektet möjliggör vi upplevelser med flera sinnen och knyter samtidigt an till de naturvärden som idag står på spel.

Projektet skapar jobb för konstnärer, kompositörer, artister mfl och hjälper dem att få uppmärksamhet över hela landet. Samarbetet med olika föreningar, civilsamhälle, institutioner och näringsliv förankrar projektet även utanför "konstbubblan" och skapar kontakt mellan konstutövare och civilsamhälle.

Subterranea vill vara en förebild hur ett samarbete mellan natur och kultur kan se ut, informera och visa konst- och kulturintresserade människor höga naturvärden, locka nya människor till en plats, som är hotad av gruvexploatering och att besökarna kan inse värdet av skyddad natur för en hållbar framtid. Konsten och musiken har i alla tider jobbat med just proportioner, perspektiv och de relationer de skapar vilket bidragit till vår världsuppfattning och hjälpt oss i vår tolkning av vår omvärld.

Ett nyckelbegrepp för vårt arbete är hållbarhetens olika betydelser. Vi vill behålla gruvans underbara miljö, skapa hållbara förutsättningar för kulturskapande och skapar närproducerad, lokalförankrad kultur för att möta publiken i dess egen verklighet.
Under årets utställning står konsten i fokus i en spännande blandning med dans, akrobatik, poesi, nyskriven musik och Rockmusik.

Jag hoppas att ni, vår kära publik, kommer att njuta av årets Subterranea och att få dyka ner i Atlantis berättelsen.
Stacks Image 2145
Bild : Sören Nordenström (detalj)

En sjunkande civilisation


I dikten Atlantis återger G.Fröding en civilisations uppgång och fall. Fröding har hämtat inspiration till dikten från Platons dialoger.
Det är en tidlös berättelse som återkommit genom tiderna i många av världens kulturer och den har en koppling till vår nutid där kultur, samhälle, miljö och vår överlevnad hotas av girighet, naturkatastrofer, krig och maktlystnad.
Berättelsen illustrerar människans utsatthet i en värld av nyckfulla gudar och regenter där vi ständigt måste slåss med en inbyggd konflikt mellan ont och gott, dygd eller rikedom.
Går det att dra lärdom av historien och de felsteg som hotar att fälla oss och därigenom kunna ge hopp om att kunna leva ihop i ett större sammanhang?
Har vi, den enskilda människan något val eller är vi offer för våra inre och yttre konflikter med gudars och regenters nycker?
Vi vill med vår föreställning gestalta detta drama genom att med kör, solister, ljus, elektroniska klanger, röster och konst skapa en klingande och visuell berättelse. Vardagsljud och talade röster sammanflätas med körens berättande för att skapa ett samband mellan då och nu. En osynlig skugglik kör sjunger till oss om den ökande omoralens Atlantis som gick under och sjönk i havet.
Föreställningen ges i en gruva, en plats som ger en säregen och naturlig resonans för budskapet och där besökaren får uppleva både en inre värld där myter, gudar och existensiella skeenden flödar fritt och även förnimmelsen av att befinna sig i det sjunkna Atlantis.

Kontakta oss

Send Mail
Stacks Image 366
Stacks Image 363
Stacks Image 2230
Stacks Image 375
Stacks Image 372
Stacks Image 1219
Stacks Image 378
Stacks Image 1101
Stacks Image 369
Stacks Image 2104
Stacks Image 1221
Copyright © 2023 by Subterranea - All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law. For permission requests, write to the publisher, addressed “Attention: Permissions Coordinator,” at the address below.

subterranea